2022 B&I Brackets and Pots
B&I Brackets and Pots
Welcome to the 2022 B&I Brackets and Pots

Hosted by Hijinx Family Entertainment Center
Aug 16,2022 to Mar 28,2023

Score Input Only - $0 entry
Alibi 8-23-22 - $10 entry
Alibi 8-30-22 - $10 entry
Alibi 9-13-22 - $10 entry
Team Bracket Scoring - $0 entry
Team Bracket #2 - $0 entry
Team Bracket #3 - $0 entry


Contact Director