2023 STATE CHAMPIONSHIP - Nebraska Middle School
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
 

11

Squads:
  10:00 Open
  12:00 open
  12:00 open
  01:00 open
  01:00 open

12